معرفی دپارتمان منتورینگ:

وقتی که صحبت از منتورینگ و منتور به میان می‌آید، معادل‌هایی همچون مربی، مشاور، راهنما و غیره را می‌توان استفاده کرد اما در این میان مشکلی بوجود می‌آید و آن هم اینکه معادل‌هایی از این دست شاید نتوانند آن‌طور که باید و شاید ماهیت این موضوع را انتقال دهند چرا که اگر نگوییم اصطلاح منتور به تازگی وارد ادبیات ما شده است، اما به طور قطع می‌توان گفت که جزو مفاهیم جدیدی است که امروزه کارآفرینان استفاده می‌کنند و از همین روی از اینجای بحث به بعد تمرکز روی استفاده از همان معادل‌های لاتین است.

خدمات ما در دپارتمان منتورینگ و مشاوره:

  1.  

برای ثبت درخواست منتورینگ کلیک کنید!