همسفرمدیران

خردمندانه مسیر را میسازیم.

خدمات یكپارچه با متخصصین كه دارای تیم  تجربه و تخصص بیش از دو دهه هستند و از تحقیق  پژوهش تا اقدام و حتی اجرای خدمات همسفر مدیران كنار سازمان و رهبران سازمانی قرار دارد. همچنین با داشتن كوچ های حرفه ای كسب و كار فرایند تحلیل تا اجرا تسریع میشود.

پروازی بلند با زایشی نو که استادش زمان و همراهش انتخاب و آگاهی ست، قله را جایگاه خواهد بود.


لیلی کریمی - بنیانگذار همسفرمدیران

هـــم انـــدیشـــی / هـــم افزایـــــی / هـــم آفرینـــــی

خدمات همسفر مدیرانـ

در مسیر رشد با ما همسفر شوید.

کوچینگ و مشاوره و منتورینگ

هم آفرینـــــــی

سفر مدیران ارزش آفرین

باشگاه محفـــــل مهان

تهیه کنندگی و سخنرانی در کسب و کار

فناوری اطلاعات IT

مهاجرت

همراه تجارت مدیران

داد و دهش تجربه

مالی و مالیاتی

تحلیل و تدوین استراتژی

مهندسی ارزش و مدیریت هزینه

برندینگ

بورس و سرمایه گذاری

حمل و نقل داخلی و خارجی

فناوری و هوش مصنوعی

حقوق تجارت

تامین اجتماعی

امور گمرکی و بین المللی

کوچینگ

مشاوره کسب و کار

leader

راهبران همسفر مدیرانـ

همسفران شما در بهبود کسب و کار

لیلی کریمی

تهیه کننده، منتور، مشاور، کوچ

سید مجید اورعی

دپارتمان فناوری اطلاعات IT

مالی و مالیاتی

تحلیل و تدوین استراتژی

مهندسی ارزش و مدیریت هزینه

برندینگ

بورس و سرمایه گذاری

حمل و نقل داخلی و خارجی

فناوری و هوش مصنوعی

حقوق تجارت

تامین اجتماعی

امور گمرکی و بین المللی

کوچینگ

مشاوره کسب و کار

درباره ما

درباره همسفر مدیران

عشق و خدمت را فلسفه وجود گذاشتیم تا هر گاه شما مدیران و رهبران ارزش آفرین ما را به یاری فراخواندید و درخواست شما بود، کنارتان باشیم تا هر آنچه دغدغه شماست و باعث می‌شود که از تمرکز تحول و حال خوب در سازمانتان دورباشید. با مذاکرات و گفتگو با ما از تحقیق تا پژوهش تا اقدام و اجرا همسفرتان باشیم با برون رفت از عارضه ها و رسیدن به توسعه و بالندگی شاهد حال خوب خود و کسب کارتان باشید امید که برکات ثروت و شکوفایی نیز جاری شده و حال خوش کارافرینی نوش وجودتان شود.

پخش ویدیو
comment

نظرات همسفرانـ