از آنجاییکه ماموریت همسفرمدیران هم افزایی در راستای اثربخشی در کسب و کار ها می‌باشد برآن شدیم تا با هدف خلق ارزش در مسیر تعالی و معنابخشی فردی و سازمانی در فضای دیگری گرد هم آییم تا با هم اندیشی  و ایجاد زمانی متفاوت همراه لذت و شاید چالش هایی  با دست آورد بهره وری در کنارهم که آنرا محفل مهان می‌نامیم خالق سبکی نو از جنس حال خوب باشیم که این حال خوب با شبکه سازی شما مدیران و رهبران کسب و کار الهام بخش خواهد بود.

میثاق سفر را با شما همسفرم.

لیلی کریمی